ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว | 

> วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

 เป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่ สาธารณูปโภคดี มีเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงวัฒนธรรม งามล้ำสิ่งแวดล้อม                                                                               

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วถึง เป็นระบบและได้มาตรฐานเพื่อรองรับความ เจริญของเมือง และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษา การบริการสาธารณสุข และการกีฬา นันทนาการ เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

3. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ร่วมเป็นภาคีในการพัฒนา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการบริการที่ดีและเป็นธรรมแก่ประชาชน

4. สนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจของชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน การพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

5. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนายั่งยืน

                   1. เพื่อให้การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคครอบคลุม

                   2. เพื่อให้สภาพแวดล้อมเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

                   3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี

                   4. เพื่อให้ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  อันดีงามของท้องถิ่นคงอยู่อย่างยั่งยืน

                   5. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและเกิดการบริหารจัดการที่ดี

                   6. เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีอาชีพเสริม  พึ่งพาตนเองได้

                   7. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   8. เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

                   9. เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/10/2020 9 1407 2025 1935 19703 11488 40507 182.53.197.240