ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว | 

> นโยบายผู้บริหาร

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

                           1. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

                           1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแอ้ว เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ในการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดตั้งหน่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภารกิจอื่น ๆ ที่จำเป็น

                           1.2 ปรับปรุงโครงสร้างการพัฒนาการบริหารงานบุคคล และสรรหาบุคลากรของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เพื่อรองรับปริมาณงาน ภารกิจหน้าที่ ที่มากขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

                           1.3 ปรับปรุง พัฒนา ดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอาคารสถานที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เพื่อความพร้อมในการให้บริการประชาชนในพื้นที่อยู่เสมอ

                           1.4 ดำเนินการแสวงหางบประมาณจากหน่วยงานด้านต่างๆ เช่น หน่วยงานจากอำเภอ จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนกลางและอื่นๆ

                       1.5 ดำเนินการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ขึ้นเป็นเทศบาล เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนในพื้นที่ และเพื่อการพัฒนางบประมาณที่มากขึ้น

                       1.6 ดำเนินการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว โดยยึดมั่นความถูกต้อง และจริยธรรมเพื่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติ  โดยยึดถือหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย นโยบายจังหวัด นโยบายรัฐบาล เป็นแนวทางในการบริหารงาน และปฏิบัติ

                       1.7 ดำเนินการถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Facebook เพื่อเป็นการนำเสนอการทำงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว และฝ่ายบริหารสู่สาธารณะ เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้ความสนใจ

                        2.นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนองค์กร

                                   2.1 ทำการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างความเท่าเทียมกัน และเข้าถึงการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว และบริการของรัฐอื่นๆ

                       2.2 ด้านการศึกษาจะทำการส่งเสริม พัฒนายกระดับการศึกษาระดับปฐมวัย โดยเน้นนำหลักสูตรภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์  และนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาช่วยส่งเสริมทางการศึกษา

                       2.3 ดำเนินการส่งเสริมและจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนตำบล   บ่อแฮ้ว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านจิตใจ สุขภาพ และอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้ประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาเป็นองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง

                      2.4 ดำเนินการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่ คู่กับท้องถิ่น ประชาชนตลอดไป

                      2.5 ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้มีสนามกีฬากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการส่งเสริม ยกระดับมาตรฐานทางด้านกีฬา และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

                      2.6 ดำเนินการส่งเสริม พัฒนาระบบการบริการ การป้องกัน การรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ เพื่อการได้เข้าถึงการดูแล การรักษาได้อย่างรวดเร็ว โดยการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว และจัดหารถบริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

                       2.7 ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถประจำศูนย์ รวมทั้งจัดหารถกู้ภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ  

                       2.8 ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกหมู่บ้าน ชุมชน และจุดเสี่ยงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งจะดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทุกทางร่วมทางแยกในเขตเส้นทางถนนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

                   3.นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

                                      3.1 ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยการส่งเสริมพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ให้มีการพัฒนาตามนโยบายประเทศไทย 4.0

                       3.2 ดำเนินการส่งเสริม พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้วให้เป็นศูนย์ตลาดการค้าสินค้าชุมชนทางตลาดออนไลน์ และจัดทำตลาดศูนย์จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

                       3.3 ดำเนินการพัฒนาความรู้ความรู้ความสามารถผู้ประกอบการ ทั้งเก่าและใหม่ และประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการธุรกิจทางออนไลน์

                       3.4 ดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นน้ำแม่ตุ๋ย ในเขตพื้นที่บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 9 และบ้านท่าขัว หมู่ที่ 4 เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและท่องเที่ยว

                       3.5 ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำ

                     4. นโยบายการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                            4.1 จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย โดยให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน และสนับสนุนให้มีการนำขยะเน่าเสียมาแปรเปลี่ยนในรูปของปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ

                       4.2 จะดำเนินการจัดหารถจัดเก็บขยะและบุคลากรให้เพียงพอต่อปริมาณขยะและพื้นที่ในการจัดเก็บ เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในชุมชน/หมู่บ้าน

                       4.3 จะดำเนินการปรับปรุง ตกแต่งภูมิทัศน์ ถนนในชุมชน/หมู่บ้านให้มีความสวยงาม “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งถนนสวยงาม”

                       4.4 จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ การกำจัดวัชพืช ตามแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ให้มีความสะอาด สวยงาม และพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะในชุมชน/หมู่บ้าน

                       4.5 จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

                        5. นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                                    5.1 ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ทั่วถึงทั้งพื้นที่

                      5.2 ดำเนินการติดตั้งไฟสาธารณะ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตามเส้นทางในชุมชน/หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ติดตั้งไฟสาธารณะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่

                      5.3 ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำตุ๋ยด้านหลังวัดท่าขัว เชื่อมต่อระหว่างบ้านท่าขัว หมู่ที่ 4 กับบ้านปงท่าขัว หมู่ที่ 10

 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/10/2020 9 1407 2025 1935 19703 11488 40507 182.53.197.240