ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว | 

> สารจากท่านนายก

สารจากนายก

       นับตั้งแต่วันที่กระผม นายวิทยา วงค์ชมภู  ได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านให้เข้ามาทำหน้าที่ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว กระผมและคณะผู้บริหารตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด และกระผมมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลของเราให้เจริญก้าวหน้าทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ภายใต้การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ บริหารด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจะนำพาตำบล  บ่อแฮ้ว ไปสู่การพัฒนาที่ตรงจุดและยั่งยืน

        ทั้งนี้ กระผม นายวิทยา วงค์ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ขอแสดงเจตจำนงต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สาธารณชน และประชาชนทั่วไป ว่า กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาตำบลบ่อแฮ้วช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ซึ่งผลการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน กระผมและคณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากพี่น้องประชาชนทุกท่านเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาตำบลบ่อแฮ้วให้ก้าวหน้าต่อไป


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/10/2020 9 1407 2025 1935 19703 11488 40507 182.53.197.240