ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว | 


ประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

ช่องทางลัด


ข่าวสารความเคลื่อนไหว

> ประกาศขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บ่อแฮ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
> ประกาศขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บ่อแฮ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566
> ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้วว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว พ.ศ.2566
> ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ.2567
> ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้วว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่่น พ.ศ.2566

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

> ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน ถนนเลียบคลองซาววา หมู่ 16 บ้านสายลมจอย โดยวิธีคัดเลือก
> ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน ถนนเลียบคลองชาววา หมู่ 16 บ้านสายลมจอย โดยวิธีคัดเลือก
> ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมพนังกันดินถนนเลียบคลองซาววา หมู่ที่ 16 บ้านสายลมจอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
> ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน ถนนเลียบคลองซาววา หมู่ 16 บ้านสายลมจอย โดยวิธีคัดเลือก
> ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน ถนนเลียบคลองชาววา หมู่ 16 บ้านสายลมจอย โดยวิธีคัดเลือก
> ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมพนังกันดินถนนเลียบคลองซาววา หมู่ที่ 16 บ้านสายลมจอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
> ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน ถนนเลียบคลองซาววา หมู่ 16 บ้านสายลมจอย โดยวิธีคัดเลือก
> ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน ถนนเลียบคลองชาววา หมู่ 16 บ้านสายลมจอย โดยวิธีคัดเลือก
> ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมพนังกันดินถนนเลียบคลองซาววา หมู่ที่ 16 บ้านสายลมจอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
> ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน ถนนเลียบคลองซาววา หมู่ 16 บ้านสายลมจอย โดยวิธีคัดเลือก
> ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน ถนนเลียบคลองชาววา หมู่ 16 บ้านสายลมจอย โดยวิธีคัดเลือก
> ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมพนังกันดินถนนเลียบคลองซาววา หมู่ที่ 16 บ้านสายลมจอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
> ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน ถนนเลียบคลองซาววา หมู่ 16 บ้านสายลมจอย โดยวิธีคัดเลือก
> ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน ถนนเลียบคลองชาววา หมู่ 16 บ้านสายลมจอย โดยวิธีคัดเลือก
> ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมพนังกันดินถนนเลียบคลองซาววา หมู่ที่ 16 บ้านสายลมจอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
> ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน ถนนเลียบคลองซาววา หมู่ 16 บ้านสายลมจอย โดยวิธีคัดเลือก
> ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน ถนนเลียบคลองชาววา หมู่ 16 บ้านสายลมจอย โดยวิธีคัดเลือก
> ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมพนังกันดินถนนเลียบคลองซาววา หมู่ที่ 16 บ้านสายลมจอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
> ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

สื่อประชาสัมพันธ์

วารสารออนไลน์

วารสารประจำปี

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

ที่นี่...องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

บริการประชาชน