ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว | 

> ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติ สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

1.  ประวัติ

                    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว  ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2539 ในลำดับที่ 2305 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ

2. สภาพทั่วไป

                  1.1  ที่ตั้ง

                         องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว  อยู่ในเขตตำบลบ่อแฮ้ว  อำเภอเมืองลำปาง    จังหวัดลำปาง  โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยงานราชการ  เทศบาลและอำเภอใกล้เคียง  ดังนี้

                           ทิศเหนือ            ติดต่อกับ         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

                           ทิศใต้               ติดต่อกับ         เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว    

                           ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ         เทศบาลนครลำปาง

                           ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

                   1.2  เนื้อที่

                         องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว  มีเนื้อที่ ประมาณ  16.07 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  10,043.75 ไร่

                   1.3  ภูมิประเทศ

                           ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เกษตรกรรม  บางส่วนมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้า มีแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่าน  ได้แก่  แม่น้ำตุ๋ย


3. ข้อมูลพื้นฐาน

                   3.1  จำนวนหมู่บ้าน

                           องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว  มีจำนวน 10 หมู่บ้าน 4,629  ครัวเรือน*  ดังนี้

          หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว  เต็มพื้นที่ จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่

                   1.  หมู่ที่  1  บ้านป่าเหียง         

                   2.  หมู่ที่  7  บ้านฮ่องกอก         

                   3.  หมู่ที่  10  บ้านปงท่าขัว       

                   4.  หมู่ที่ 15   บ้านดงสันเงิน      

                   5.  หมู่ที่ 16   บ้านสายลมจอย    

                   6.  หมู่ที่ 17  บ้านพรประสิทธิ์    


          หมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว บางส่วน จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่

                    1.  หมู่ที่  4   บ้านท่าขัว           

                   2.  หมู่ที่  5   บ้านน้ำโท้ง          

                   3.  หมู่ที่  9   บ้านท่าล้อ          

                   4.  หมู่ที่  12  บ้านเขลางค์ทอง   

                        * ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองลำปาง ณ  เดือน  กันยายน 2565

                        3.2  ท้องถิ่นอื่นในตำบล

                               เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว                         จำนวน  1  แห่ง

                               เทศบาลนครลำปาง                            จำนวน  1  แห่ง

                        3.3  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีทั้งสิ้น   9,346  คน*  แบ่งเป็น
                                   
ชาย  4,434  คน                        หญิง  4,912  คน


                   * ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองลำปาง ณ เดือน กันยายน  2565

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/10/2020 9 1407 2025 1935 19703 11488 40507 182.53.197.240