นายเรืองศิลป์ อินต๊ะสืบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
 
 
 
   
   
   
   
   
 
นางนิรัชรา ธุระกิจ
รองประธานสภาฯ
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
 
นายพิทักษ์ อินนาค
เลขานุการสภาฯ
 
   
นายนิเวส  หน่อแก้วมูล
สมาชิกสภา หมู่ 1
นายอดุลย์  เปี้ยปลูก
สมาชิกสภา หมู่ 1
นายณัฐธัญ ญาณะปลูก
สมาชิกสภา หมู่ 4
นายสังวาลย์ สิงห์ไชย
สมาชิกสภา หมู่ 4
นายงนงเยาว์ อ้ายจักร
สมาชิกสภา หมู่ 5

 

นายสวิง คำน้อย
สมาชิกสภา หมู่ 7
นายบุญทรง ยะเปียงปลูก
สมาชิกสภา หมู่ 9
นายรัตน์ ใจยาสมบัติ
สมาชิกสภา หมู่ 10
นางจันทร์เพ็ญ แปงเครือ
สมาชิกสภา หมู่ 10
นายประสิทธิ์ ไชยทิกุล
สมาชิกสภา หมู่ 12
จ.ส.อ.บุญช่วย จันทร์อินตา
สมาชิกสภา หมู่ 12
นายธนาธิษณ์ ใจโต
สมาชิกสภา หมู่ 15
นางสุนีย์ เรือนไชย
สมาชิกสภา หมู่ 15
นางรวงทอง มหาวงค์วรรณ
สมาชิกสภา หมู่ 16

นางอรทัย บุญมี
สมาชิกสภา หมู่ 16

นางทิพวัลย์ สำแดงผล
สมาชิกสภา หมู่ 17