ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว | 

> นโยบายผู้บริหาร

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

          นโยบายด้านการบริการ

                   - บริหารงาน อบต. ตามหลักธรรมาภิบาล

                   - เอาราษฎรในตำบลเป็นศูนย์กลาง ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐาน ให้ราษฎรมีความรู้สึกว่าองค์กรส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้น

                   - เน้นให้ราษฎรในตำบล ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างเต็มใจ

                   - จัดหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ

                   - จัดหา ปรับปรุง แก้ไข อุปกรณ์ในสำนักงานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้ทันสมัย

          นโยบายด้านการพัฒนา

                   จะจัดสรรโครงการและงบประมาณในการพัฒนาลงสู่หมู่บ้าน ด้วยความเป็นธรรมตามเหตุผลและความจำเป็น โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ เช่น

                   - การพัฒนาดูแลระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

                   - การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งราษฎรทั่วไป เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

          นโยบายด้านการศึกษา กีฬา และสังคม

                   - ส่งเสริมการศึกษาในภาคบังคับอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเรียน เรื่องของคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

                   - สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาเร่งรัดพัฒนาเยาวชนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ

                   - สื่อสารและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

                   - จัดสรรงบประมาณในการจ้างครูสอนภาษาให้เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษา

                   - ส่งเสริมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

­                   - ส่งเสริมให้ราษฎรในตำบลได้เล่นกีฬาเพื่อให้ไกลยาเสพติด โดยเฉพาะเยาวชน เช่นการจัดหาสถานที่เล่นกีฬา สนับสนุนอุปกรณ์การเล่นกีฬา

                  - จัดโครงการ การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้านในระดับตำบลทั้งเยาวชน ประชาชน และอาวุโส

                  - ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

          นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          เป็นการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้

                   -ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ โรคระบาด และสุขอนามัย

                   - ส่งเสริมและสนับสนุนด้านต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของ อสม.

                   - ส่งเสริมให้ราษฎรรู้จักการรักษาสุขภาพ ทั้งเยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ เช่น การออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิก การปั่นจักรยาน

                   - จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอย  

                   - ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เช่น การจัดตั้งอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน

          นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                   - ส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ

                   - บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                   - ส่งเสริมการอาชีพของราษฎร

                   - จัดโครงการ การศึกษาดูงานให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ

                   - ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น

                   - ส่งเสริมให้ตำบลเป็นแหล่งท่องเที่ยว

          นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

                   - ส่งเสริมให้มีการบำรุง รักษา ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น ประเพณีลอยกระทง พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ฯลฯ

                   - ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของชุมชน

                   - ส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเองและการเรียนรู้อัตลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน โดยการ

ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่สำคัญให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท้องถิ่น  การแต่งกาย การละเล่นพื้นบ้าน อาหารและขนมไทย


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/10/2020 9 207 418 1002 6663 2271 8934 52.205.167.104

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imap' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: