หน้าแรก เกี่ยวกับตำบล ผลิตภัณฑ์ตำบล ติดต่อ อบต.
 
ฝ่ายการเมือง  
สภา อบต.บ่อแฮ้ว  
 
คณะผู้บริหาร    
ฝ่ายประจำ    
ส่วนราชการภายใน    
สำนักงานปลัด อบต.    
กองการคลัง    
กองช่าง    
กองสวัสดิการสังคม    
     
 
นายปิยะ สมวงค์
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
 
 
 
   
ผังขั้นตอนการให้บริการ  
ข้อบัญญัติตำบล  
หนังสือกรม  
กฎหมาย อบต.  
   
 
นายประสิทธิ์ ศรีไชย
 
-
นายช่างโยธา
 
นายช่างโยธา
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวุฒิชัย เสวกวิหารี
 
ส.ต.สงวน ปาโกวงค์
 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
คนงานทั่วไป