หน้าแรก เกี่ยวกับตำบล ผลิตภัณฑ์ตำบล ติดต่อ อบต.
 
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
ประจำปีงบประมาณ 2562
       
 

- โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานสุสาน หมู่ที่ 9

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 9

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงมนัส หมู่ที่ 9

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวาท หมู่ที่ 9

- ราคากลาง

 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุ้ยเบ้า หมู่ที่ 9

- ราคากลาง

- โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายเมนต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 1

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายหล่อย หมู่ที่ 9

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายนิคม หมู่ที่ 9

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดท่าล้อทิศใต้ หมู่ที่ 9

- ราคากลาง