หน้าแรก เกี่ยวกับตำบล ผลิตภัณฑ์ตำบล ติดต่อ อบต.
 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปี 2563
   
  - กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญสมัย ประจำปี 2563 และวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก (ปีถัดไป)ของปี พ.ศ.2563
  - กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก (ปีถัดไป)ของปี พ.ศ.2564
  1.รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแฮ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
  2.รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแฮ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
  3.รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแฮ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563
  4.รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแฮ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
  5.รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแฮ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563
  6.รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแฮ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563