หน้าแรก เกี่ยวกับตำบล ผลิตภัณฑ์ตำบล ติดต่อ อบต.
 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปี 2562
  - กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562
  1.รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแฮ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
  2.รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแฮ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562
  3.รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแฮ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
  4.รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแฮ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
  5.รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแฮ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562
  6.รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแฮ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562
  7.รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแฮ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562