หน้าแรก เกี่ยวกับตำบล ผลิตภัณฑ์ตำบล ติดต่อ อบต.
 
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
ประจำปีงบประมาณ 2560
       
 

- โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยกลางทุ่ง

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 16 ซอยนางศรีดา

- ราคากลาง

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1

- ราคากลาง

 

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 สายหลักหมู่บ้าน

- ราคากลาง

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 จากสนามกีฬา บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 9 จดบ้านท่าขัว หมู่ที่ 10

- ราคากลาง

-โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยอยู่เย็นเป็นสุข

- ราคากลาง

- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ถนนท่าล้อแสงตะวัน ถึง
ถนนท่าล้อเมืองปาน

- ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 ซ.เขลางค์ซิตี้โฮม

- ราคากลาง

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
 

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 ซอยโชคชัย

- ราคากลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 16 ซอยฟ้าประทาน

- ราคากลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 17 ซอย 6

- ราคากลาง

 

-โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ของ อบต.บ่อแฮ้ว

- ราคากลาง

-โครงการก่อสร้างทางเดินสำหรับผู้พิการ อบต.บ่อแฮ้ว

- ราคากลาง

-โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการของ อบต.บ่อแฮ้ว

- ราคากลาง

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 หมู่17

- ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนต่อจากแยกวังกาหลง หมู่ 1

- ราคากลาง

โครงการขายไหล่ทางซอยป้าม้วนและเสริมหลังถนนซอยปลายนาอินน์ หมู่ 4

- ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเลขที่ 1/15 หมู่ 12

- ราคากลาง

 

โครงการก่อสร้างถรรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโครงการบ้านน่าอยู่ หมู่ 15

- ราคากลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านลุงนิพนธ์ หมู่ 10

- ราคากลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายมาก หมู่ 12

- ราคากลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้าส่วย หมู่ 16

- ราคากลาง

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
 

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ด.ต.ปราโมทย์ หมู่ 9

- ราคากลาง

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าบริเวณสุสาน บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 9

- ราคากลาง

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าบริเวณสุสานบ้านปงท่าขัว-ฮ่องกอก บ้านปงท่าขัว หมู่ที่ 10

- ราคากลาง

-โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาและศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ2560

- ราคากลาง

 

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก หน้าบ้านพ่อคัดหมู่ 5

- ราคากลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/9 หมู่ 17

- ราคากลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านป้าเสถียรหมู่ 7

- ราคากลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชลประทาน หมู่ 5

- ราคากลาง