หน้าหลัก -ประกาศการใช้แผนบริหารงานพัสดุ
 
 
 
 
-แผนพัสดุ ผด.1 สำนักปลัด
-แผนพัสดุ ผด.1 กองคลัง
-แผนพัสดุ ผด.1 กองช่าง
-แผนพัสดุ ผด.1 กองสวัสดิการสังคม
-แผนพัสดุตามประกาศ คตง.
-แผนพัสดุ ผด.2
-แผนพัสดุ ผด.5
  -ประกาศการใช้แผนบริหารงานพัสดุ (เพิ่มเติม)
  -ประกาศการใช้แผนบริหารงานพัสดุ (เพิ่มเติม2)