หน้าหลัก แผนการบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 
 
 
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1