หน้าหลัก แผนการบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
 
 
 
 
-ประกาศการใช้แผนบริหารงานพัสดุ
-แผนพัสดุ ผด.1 สำนักปลัด
-แผนพัสดุ ผด.1 กองคลัง
-แผนพัสดุ ผด.1 กองช่าง
-แผนพัสดุ ผด.1 กองสวัสดิการสังคม
-แผนพัสดุตามประกาศ คตง.
  -แผนพัสดุ ผด.2
  -แผนพัสดุ ผด.3