กลับสู่หน้าหลัก  
   
อนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จำนวนประชากร
คำแถลงงบประมาณรายรับ
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
บันทึกหลักการและเหตุผล
  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
  ข้อบัญญัติ
  รายงานประมาณการรายรับ
  รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป
  รายงานประมาณการรายจ่าย
  รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป