กลับหน้าหลัก
  ภาพข่าวกิจกรรม ปี2561
  - โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
  - โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ คลองสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านเขลางค์ทอง
  - โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ คลองซาววา หมู่ที่ 16 บ้านสายลมจอย
  - โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว วันที่ 13 เมษายน 2561
  - กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย วันที่ 16 มีนาคม 2561