กลับหน้าหลัก
 
ภาพข่าวกิจกรรม ปี2560
- กิจกรรมชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
- โครงการปลูกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2560
- ร่วมตั้งปณิธานเพื่อปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา
- โครงการฝึกอบรม ทบทวน การป้องกัน และการช่วยเหลือผู้สบอัคคีภัยในอาคาร ปีงบประมาณ 2560
  - พิธีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9
  - โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และแห่เทียนพรรษา ป ี2560
  - โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และหล่อเทียนพรรษา ปี 2560
  - ร่วมกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง