หน้าแรก เกี่ยวกับตำบล ผลิตภัณฑ์ตำบล ติดต่อ อบต.
ฝ่ายการเมือง
สภา อบต.บ่อแฮ้ว  
 
คณะผู้บริหาร    
ฝ่ายประจำ    
ส่วนราชการภายใน    
สำนักงานปลัด อบต.    
กองการคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
 

นายพิทักษ์ อินนาค

 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
 
 
 
   
ผังขั้นตอนการให้บริการ  
ข้อบัญญัติตำบล  
หนังสือกรม  
กฎหมาย อบต.
 
 

ส.ต.อ. สมชาย จันทร์อินตา

 
   
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว