หน้าแรก เกี่ยวกับตำบล ผลิตภัณฑ์ตำบล ติดต่อ อบต.
 
  คู่มือประชาชน
  31.การรับชำระภาษีป้าย
  32.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  33.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  34.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
  35.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  36.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
  37.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  38.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
  39.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
  40.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  41.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
  42.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  43.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
  44.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  45.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
  46.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
  47.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
  48.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  49.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 :ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
  50.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2:ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
  51.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  52.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  53.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต)
  54.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
  55.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ถึงแก่ความตาย)
  56.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  57.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทกรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม
  58.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม อันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
  59.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  60.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  61. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่