หน้าแรก เกี่ยวกับตำบล ผลิตภัณฑ์ตำบล ติดต่อ อบต.
 

ฝ่ายการเมือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559  
สภา อบต.บ่่อแฮ้ว
ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  
คณะผู้บริหาร
ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร(ฉบับที่1)  
ฝ่ายประจำ
ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร(ฉบับที่2)  
ส่วนราชการภายใน
การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน  
สำนักงานปลัด อบต.
 
กองการคลัง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
กองช่าง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่1)  
กองสวัสดิการสังคม
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่2)  
ข้อบัญญัติตำบลเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ตลาด  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
   
ผังขั้นตอนการให้บริการ    
ข้อบัญญัติตำบล    
หนังสือกรม    
กฎหมาย อบต.