กลับหน้าหลัก
  - ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 12 มีนาคม 2562
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  - ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563
 

- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  - ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติม เดือนกันยายน 2561)
  - ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององคฅ์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือน กรกฎาคม 2561)
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2561)
  - ประกาศกำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(มกราคม2561)
-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เดือนตุลาคม2560)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
ต่อไป>