กลับหน้าหลัก
 
- ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1.แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
2.แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายูและผู้พิการประจำปี 2560
3.บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ 2560
4.บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ 2560
5.การขอรับเงินอุดหนุนโครงการเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  6.ขยายเวลาการรับลงทะเบียนโครงการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  7.รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  8.รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(เพิ่มเติม)
  9.แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส์
  10.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)
  11.การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  12.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  13.ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559
  14.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เดือนสิงหาคม 2559)
  15.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(เพิ่มเติม2)
  16.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เดือนกันยายน 2559)
  17.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เดือนตุลาคม2559)
  18.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เดือนพฤศจิกายน2559)
  19.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เดือนธันวาคม2559)
 
 
 
<หน้าก่อน