กลับหน้าหลัก
ูข่าวสารประชาสัมพันธ์
  - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี พ.ศ.2561
- ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่งนายช่างโยธา)
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-พ.ศ.2561-2564-เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2561

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-พ.ศ.2561-2564-เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561
- รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2561

- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนปี-61

- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ปี 2561
- แนวปฏิบัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง website
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
- แผนพัฒนาสี่ปี-พ.ศ.2561-2564-เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) รอบที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
- รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ 2560 (ITA)
- ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) รอบที่ 2 (1เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
- แผนกำหนดออกบริการรับยื่นแบบล่วงหน้าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีพ.ศ.2561 - 2564
- การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
- ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) รอบที่ 1 (1ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ปี2560
-รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2560
-แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-แผนการดำเนินงาน ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560 - 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2560
-ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560
-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ แนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
-ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต
-ประกาศนโยบายคุณธรรม
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
-ผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.
-แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560 - 2562
- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้
- จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้
- บทบาทอำนาจหน้าที่ของ อบต.