กลับสู่หน้าหลัก  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1.ประกาศ
2.จำนวนประชากร
3.ส่วนที่1
4.คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ
  6.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
  7.ส่วนที่ 2
  8.บันทึกหลักการและเหตุผล งบประมาณรายจ่าย
  9.บันทึกหลักการเและหตุผล รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
  10.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  11.ประมาณการรายรายรับ
  12รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
  13.รายงานประมาณการรายจ่าย
  14.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย