หน้าแรก เกี่ยวกับตำบล ผลิตภัณฑ์ตำบล ติดต่อ อบต.

ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหาร

- โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานสุสาน หมู่ที่ 9

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 9

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงมนัส หมู่ที่ 9

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวาท หมู่ที่ 9

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุ้ยเบ้า หมู่ที่ 9

- ราคากลาง

- โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายเมนต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 1

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายหล่อย หมู่ที่ 9

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายนิคม หมู่ที่ 9

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดท่าล้อทิศใต้ หมู่ที่ 9

- ราคากลาง

- โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1

- ราคากลาง

- โครงการ เเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางไปวัดม่อนกระทิง หมู่ที่ 5

- ราคากลาง

ฝ่ายประจำ
โครงสร้างส่วนราชการภายใน
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง นายสถาพร วะเท
กองช่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
กองสวัสดิการสังคม  
 
 
ผังขั้นตอนการให้บริการ
ข้อบัญญัติตำบล  
หนังสือกรม  
กฎหมาย อบต.  
ภาพกิจกรรม  
งานกิจการสภา  
 

ดูข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

 
สำนักงานปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองสวัสดิการสังคม - แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  - ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563  
  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 3  
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563  
  - ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ฉบับที่2)  
  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563  
  - ประกาศผลสอบแข่งขันพนักงานจ้าง อบต.บ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ 2563  
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1  
  - ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
  - ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.253  
  - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 2  
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563  
  - รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  - ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครึ่งปีแรก)  
  - ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครึ่งปีหลัง)  
  - คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร  
  - รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ อบต.บ่อแฮ้ว ประจำปี 2563  
 

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 
  - ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคฅณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว  
 

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

 
  - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันายน 2562)  
  - การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ปี 2562  
  - ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  - รายงานการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2562  
  - ขอให้ตรวจสอบรายการกรรมสิทธิ์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างฯ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
  - ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563  
  -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  - ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  - ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  - ประกาศ อบต.บ่อแฮ้วเรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562  
  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  - ประชาสัมพันธ์การโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง  
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  
  - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต  
  - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. รอบ 6 เดือน ปี 2562  
  - รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2562  
  - รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2562  
  - รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  
  - รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ อบต.บ่อแฮ้ว (ประจำปี 2562)  
  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562  
  - รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือน ตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  
  - สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครึ่งปีแรก)  
  - แผนการใช้จ่าย การเบิกจ่ายเงินจริง รวมทั้ง 4 ไตรมาส ปีงบประมาณ 2561  
  - รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  - สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)  
  - แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  
  - รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2561  
  - สรุปการพัฒนาอบรมบุคลากรตามสายงาน ประจาปี พ.ศ. 2561  
  - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี พ.ศ.2561  
  - ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่งนายช่างโยธา)  
  - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562  
  - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) รอบที่ 2 ( 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)  
  - ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563  
  - รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2561  
  - รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2561
 
  - ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  - ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  - รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนปี-61  
  - การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ปี 2561  
  - แนวปฏิบัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง website  
  - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  - แผนพัฒนาสี่ปี-พ.ศ.2561-2564-เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561  
  - ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  - ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  
  - แผนกำหนดออกบริการรับยื่นแบบล่วงหน้าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีพ.ศ.2561 - 2564  
  - การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563  
  - ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563